CONTACTE: email: advocats@canoves.com, mòbil: 619103388, fax: 971886561, Binissalem, Mallorca.

Activitat

close

Dret Civil

Separacions i divorcis, filiació, incapacitat i tutela, testamentaries, divisions d'herències, declaracions d'hereus, contractes civils en general, arrendaments, servituds de pas, delimitacions i reivindicatòries de propietat, gestió d'escriptures públiques, reclamació d'impagats.

close

Procediments Judicials

Defensa dels interessos del client en procediments judicials civils, mercantils, penals i administratius.

close

Responsabilitat Civil

Accidents de trànsit, negligències mèdiques, filtracions d'aigua.

close

Dret Fiscal

Successions, donacions i transmissions patrimonials, assessorament, gestió i recursos, procediments de comprovació de valors, taxacions pericials contradictòries.

close

Dret Mercantil

Contractes d'agència, reclamacions contra les companyies aèries, concursos de creditors, contractació mercantil en general.

close

Dret Immobiliari
i de la Construcció

Contractes d'obres, promoció, gestió de projectes i d'assistència tècnica. Reclamacions derivades de la responsabilitat de la Llei d'Ordenació de l'Edificació (defectes de la construcció).

close

Dret Urbanístic

Projectes urbanístics, projectes de compensació, juntes de compensació i entitats urbanístiques col·laboradores de conservació, assessorament per a l'obtenció de llicències i permisos.

close

Dret Administratiu

Assessorament jurídic en les relacions del client amb l'Administració, accions legals davant de les Administracions Públiques, reclamacions per responsabilitat patrimonial per danys o lesions com a conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, expropiacions.

close

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Cànoves Advocats es compromet a salvaguardar la privacitat de les dades personals introduïdes a través de la seva pàgina web. Ens acollim a la LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades) i garantim i protegim la intimitat dels nostres clients.

Les bases de dades de Cànoves Advocats es troben inscrites en l'Agència espanyola de Protecció de Dades (Podeu consultar-lo en la següent adreça: https://www.agpd.es, clicant a "Fitxers inscrits", després a "titularitat privada" i introduint en "responsable del fitxer" el nom: Salvador Cànoves Rotger.

D'acord amb el que disposa la normativa vigent, relativa a la protecció de dades, l'informem que les seves dades seran incorporades en un fitxer automatitzat de caràcter personal, creat sota la nostra responsabilitat, amb la finalitat d'oferir un servei més personalitzat, àgil i eficaç . Ens comprometem al compliment de l'obligació de secret de les mateixos i del deure de guardar-les, i adoptarem les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte, en tot moment, l'estat de la tecnologia. Així mateix, li comuniquem que pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició establerts per l'esmentada normativa, mitjançant petició escrita dirigida a: Salvador Cànoves Rotger, C / General Morante, 6, 07.350, Binissalem, Illes Balears, Tel + 34 971886561, Fax + 34 971886535, Email salvador@canoves.com.

EN COMPLIMENT DE LA LLEI 34/2002, DE 11 DE JULIOL, DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DE COMERÇ ELECTRÒNIC LI INFORMEM QUE EL RESPONSABLE ÉS:
Salvador Cànoves Rotger
CIF: 78.195.094-Q
DIRECCIÓ DE CONTACTE:
C /. General Morante, núm. 6 07350 Binissalem (Illes Balears)
Tel 971886561 Fax 971886535 abogados@canoves.com