Cànoves Advocats es compromet a salvaguardar la privacitat de les dades personals introduïdes a través de la seva pàgina web. Ens acollim a la LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades) i garantim i protegim la intimitat dels nostres clients.

Les bases de dades de Cànoves Advocats es troben inscrites en l’Agència espanyola de Protecció de Dades (Podeu consultar-lo en la següent adreça: https://www.agpd.es, clicant a “Fitxers inscrits”, després a “titularitat privada” i introduint en “responsable del fitxer” el nom: Salvador Cànoves Rotger.

D’acord amb el que disposa la normativa vigent, relativa a la protecció de dades, l’informem que les seves dades seran incorporades en un fitxer automatitzat de caràcter personal, creat sota la nostra responsabilitat, amb la finalitat d’oferir un servei més personalitzat, àgil i eficaç . Ens comprometem al compliment de l’obligació de secret de les mateixos i del deure de guardar-les, i adoptarem les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte, en tot moment, l’estat de la tecnologia. Així mateix, li comuniquem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel · lació i oposició establerts per l’esmentada normativa, mitjançant petició escrita dirigida a: Salvador Cànoves Rotger, Carrer Estrella, núm 19, entl. A. Inca 07300 Illes Balears, Tel + 34 971886561, Email salvador@canoves.com.

EN COMPLIMENT DE LA LLEI 34/2002, DE 11 DE JULIOL, DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DE COMERÇ ELECTRÒNIC LI INFORMEM QUE EL RESPONSABLE ÉS:
Salvador Cànoves Rotger
CIF: 78.195.094-Q

DIRECCIÓ DE CONTACTE:
Carrer Estrella, núm 19, entl. C. Inca 07300 (Illes Balears)
Tel 971886561
abogados@canoves.com