El passat 29 de setembre, es va publicar el Reial Decret 29/2020 de Mesures Urgents en matèria de Teletreball en les Administracions Públiques i Recursos Humans en el Sistema Nacional de Salut. Idò bé, crida l’atenció que, així com la regulació del teletreball a l’empresa privada s’ha dut a terme mitjançant la promulgació del Reial Decret 28/2020, de 22 de setembre, força extens i detallat, en canvi per a l’Administració Pública es despatxa amb un únic article, la introducció del nou article 47 bis en el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

El propòsit del legislador sembla del tot intencionat, de deixar la seva concreció en mans de la negociació col·lectiva de funcionaris i laborals. D’aquesta manera, l’Administració de l’Estat, la de les diferents Comunitats Autònomes, Cabildos, Províncies, Consells Insulars i Ajuntaments, hauran de pactar en cadascuna de les taules de negociació corresponents, l’aplicació de la norma i detallar la seva aplicació en cada Administració.

Reial decret llei 29/2020, de 29 de setembre, de mesures urgents en matèria de teletreball a les administracions públiques i de recursos humans en el Sistema Nacional de Salut per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Article 1. Modificació de el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.

«Article 47 bis. Teletreball.

  1. Es considera teletreball aquella modalitat de prestació de serveis a distància en la qual el contingut competencial del lloc de treball pot desenvolupar-se, sempre que les necessitats del servei ho permetin, fora de les dependències de l’Administració, mitjançant l’ús de tecnologies de la informació i comunicació.
  2. La prestació de servei mitjançant teletreball haurà de ser expressament autoritzada i serà compatible amb la modalitat presencial. En tot cas, tindrà caràcter voluntari i reversible excepte en supòsits excepcionals degudament justificats. Es realitzarà en els termes de les normes que es dictin en desplegament d’aquest Estatut, que seran objecte de negociació col·lectiva en l’àmbit corresponent i contemplaran criteris objectius en l’accés a aquesta modalitat de prestació de servei.

El teletreball haurà de contribuir a una millor organització de la feina a través de la identificació d’objectius i l’avaluació del seu compliment.

  1. El personal que presti els seus serveis mitjançant teletreball tindrà els mateixos deures i drets, individuals i col·lectius, recollits en el present Estatut que la resta de personal que presti els seus serveis en modalitat presencial, incloent la normativa de prevenció de riscos laborals que sigui aplicable , excepte aquells que siguin inherents a la realització de la prestació de servei de manera presencial.
  2. L’Administració ha de proporcionar i mantindrà a les persones que treballen en aquesta modalitat, els mitjans tecnològics necessaris per a la seva activitat.

5. El personal laboral al servei de les administracions públiques es regirà, en matèria de teletreball, pel que preveu el present Estatut i per les seves normes de desplegament. »